ස්ථර හතරක ද්විත්ව සංසරණ පද්ධතිය ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරු යන්ත්රය