තට්ටු තුනකින් එසවිය හැකි ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරු යන්ත්‍රය